Personalbrist

Publicerat 2023-12-29 av Vetpris

Diskussionerna går varma om veterinärvårdspriser och situationen är givetvis komplex. Gröna Arbetsgivare svarade i en replik i Svenska Dagbladet att ”personalbrist ökar kostnaderna”


Vi dyker ner lite i situationen ang. personalbrist bland djursjukskötare.


Jordbruksverket fick i uppdrag att ta fram ett regelverk kring djurhälsovården där man skulle säkerställa kompetensen hos den personal som arbetar med vården av djur. Jordbruksverket tog fram ett förslag som lades fram för beslut. Riksdagen beslutade att anta lagen som trädde i kraft 2013.


I korthet innebär lagen att endast veterinärer - precis som tidigare - och personal som genomgått den nyinrättade utbildningen vilken gav titeln ”legitimerad djursjukskötare” är behöriga att utföra sjukvårdsbehandling på djur. All annan personal som arbetar inom djursjukvården förbjöds att utöva sitt yrke, det så kallade behandlingsförbudet.


På liknande sätt som när man genomfört formella kompetensförändringar inom t ex sjukvården, erbjöds alla som hade minst sex års erfarenhet i djursköterskeyrket att validera för att erhålla titeln legitimerad djursjukskötare.


Ambitionen och teorin bakom lagen är att alla som arbetar inom djursjukvården ska ha en hög och adekvat kompetens och den tanken genomsyrar behandlingsförbudet. Det förutsätter dock att utbildningssystemet har kapacitet att leverera de legitimerade djursjukskötare som branschen behöver.


I verkligheten har det uppstått en oerhörd personalbrist som gör att djursjukhus och kliniker inte kan drivas med full kapacitet. Veterinärer tvingas utföra arbetsuppgifter som annars kunde utföras av legitimerade djursjukskötare och på så vis blir det även brist på veterinärer.


Det visade sig relativt snabbt när regelverket trädde i kraft att ambitionen och idén inte gick att förena med verkligheten.

1. Jordbruksverket har försökt utforma undantag inom ramen för lagen och sin författningskompetens. Genom åren har det blivit en rad undantag, främst gällande behandlingsförbudet, eftersom personalbrist råder och man inte klarar att utbilda legitimerade djursjukskötare i den takt som krävs.

2. 5 år efter lagens ikraftträdande visade en sammanställning att 90% av alla djursjukskötare hade erhållit sin formella kompetens och titel genom arbetslivs- (reell-) kompetens.

3. 10 år efter lagändringen har titeln djursjukskötare provats utan problem oavsett på vilket sätt man ursprungligen erhöll sin titel.


Nu över till personalbristen

Det råder ett stort behov av legitimerade djursjukskötare. Utbildningssystemet klarar inte att utbilda det antal djursjukskötare som branschen efterfrågar. Man måste låta dem som har reell kompetens få göra ett prov för att därigenom erhålla formell kompetens. Vi riskerar att stå utan personal vilket kan få stora konsekvenser för akut sjuka djur.

Övergångsregler med validering är idag inte möjligt, det krävs en lagändring. Vi delar Gröna Arbetsgivares uppfattning om att personalbristen är problematisk.

Vetpris vill att politikerna snarast ser över frågan avseende djurhälsopersonal och tillsätter en utredning för en lagändring som blir långsiktigt hållbar.